Dagbehandeling
De behandeling op de groepen van “De Gelukkige Dolfijntjes” vindt plaats onder begeleiding van een logopedist, fysiotherapeut,ergotherapeut en gedragswetenschapper. De verschillende deskundigen werken samen met de sociaal pedagogisch hulpverleners (SPH-medewerkers), die dagelijks met de kinderen werken. De logopedist richt zich op de spraak-taal ontwikkeling en spraak-motorische functies, evenals op de eet- en drinkmotoriek. De fysiotherapeut houdt zich bezig met de lichamelijke ontwikkeling en algemene motorische functies. De gedragswetenschapper overziet de therapieën en doelstellingen per kind en stelt multidisciplinaire handelingsplannen op. Concrete oefeningen worden vervolgens gecommuniceerd naar de SPH-ers, die deze in de dagelijkse activiteiten verwerken. Tevens levert onze Pabo medewerkster een belangrijke bijdrage.

20150610_151132

Er worden zorgplannen opgesteld aan de hand van de observaties op de groep door zowel de gedragswetenschapper als de SPH-ers. In de zorgplannen staan de bevindingen vermeld en worden er in overleg met ouders individuele doelen opgesteld. De doelen worden opgesteld door de gedragswetenschapper, al dan niet in samenwerking met de therapeuten. Met de doelen wordt ingezet op het optimaal benutten van de mogelijkheden van het kind, met name gericht op het bereiken van een zo zelfstandig mogelijk niveau van functioneren op een fijne manier. In alle opgestelde doelen staat het vergroten van de zelfredzaamheid voorop. Extra aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden van het kind om emoties en behoeften kenbaar te maken.

Bij kinderen waarbij sprake is van complicaties als gevolg van hun aandoening wordt tevens gewerkt aan doelen waarmee de impact van dergelijke complicaties zo ver mogelijk wordt teruggebracht. Hierbij kan gedacht worden aan het begeleiden van specifieke spieroefeningen bij een kind met spasmen.

De individuele doelen worden iedere 8 weken geëvalueerd door de SPH-ers en de gedragswetenschapper. Eén keer in het half jaar wordt het zorgplan geëvalueerd en zal er gekeken worden of de opgestelde doelen behaald zijn en indien mogelijk worden er nieuwe doelstellingen geformuleerd. Tevens vindt er minimaal één keer per jaar een oudergesprek plaats, waarbij wij onze zorgplannen, bevindingen en doelen met u bespreken.

Top